Kurs 1: MEX processen

Den kommunala MEX-processen:

Hur får vi den att fungera som bäst?

INFORMATION OM KURSEN

Inom mark- och exploaterings processen i en kommun finns många komplexa frågor som exempelvis:

 • köp och försäljning av kommunal mark.
 • lokaliserings- och etableringsärenden.
 • förhandlingar med olika parter.
 • upprättande av olika former av avtal.
 • plangenomförande med skilda förutsättningar.
 • medverkan i fastighetsbildning och förrättningsärenden.
 • exploateringsekonomi.

Hur hanterar vi dessa frågor som tjänsteman i en politisk styrd organisation och hur får vi det att fungera i en mindre eller medelstor kommun. Svaret får du i denna kurs. 

Kursen har ett spännande innehåll och och ger dig tips i det arbete genom konkreta praktiska exempel. Mellan varje avsnitt kommer vi också att resonera om den aktuella frågeställningen.

UR INNEHÅLLET

 • Varför är det nödvändigt att ha en fungerande MEX grupp – vad har den för uppgifter i kommunen?
 • Exploaterings- och utvecklingsområden i en kommun – att tänka på
 • Etableringar till kommunen – hur går det till?
 • Budgeten – som vi måste ha koll på för att nå framgång
 • Konsten att skriva begripliga enkla avtal
 • Strategiska markförvärv
 • Plangenomförande – inte helt lätt alla gånger
 • Politiken beslutar
 • Media

KURSPROGRAM: DEN KOMMUNALA MEX-PROCESSEN

Inledning

Vi börjar med en kort deltagarpresentation.

MARK- & EXPLOATERINGSGRUPP

Varför är det nödvändigt att ha en fungerande MEX grupp – vad har den för uppgifter i kommunen

En kommun utvecklar sig inte själv. Det krävs mycket samarbete i en kommun över förvaltningsgränserna för att lyckas. Spännvidden mellan olika projekt kan skilja sig oerhört mycket men de startar oftast som en MEX fråga.

 • Vilka personer bör var med i gruppen?
 • Hur ofta bör gruppen träffas?
 • Hur arbetar gruppen – vem gör vad?
 • Vilka beslut kan gruppen fatta?
 • Ska gruppens mötesprotokoll vara offentliga?
 • Praktiska exempel på hur en grupp kan arbeta över förvaltningsgränserna.

EXPLOATERINGS- & UTVECKLINGSOMRÅDEN

Exploaterings- och utvecklingsområden i en kommun – att tänka på

 • Hur definieras ett exploaterings- respektive utvecklingsområde?
 • Så arbetar du för att möjliggöra nya områden för handel, industri och bostäder.
 • Översiktsplanen, hur viktig är den?
 • Hur lyckas vi med detaljplanearbetet?
 • Varför behövs planberedskap och med vilken framförhållning?
 • Arbeta med plankostnadsavtal eller planavgift? 
 • Hur hanterar vi markföroreningar?
 • Erfarenheter från att markbereda tomtmark kontra att inte göra det.
 • Värdering, vad ska värderas och när gör vi det?
 • Lantmäterifrågorna, när kommer de in i processen?
 • Praktiska exempel på exploaterings- respektive utvecklingsområden.  

ETABLERINGAR

Etableringar till kommunen – hur går det till

Hur får vi exploatörer för bostäder, handel och industri att vilja satsa i kommunen? Hur kan en kommun lyckas att få etableringar. Dessa viktiga uppgifter tillhör MEX gruppen att lösa men hur gör vi det?   

 • Vilka förutsättningar behövs för att lyckas?
 • Hur tänker en exploatör?
 • Så här bemöter vi en exploatör bäst externt som internt.
 • Tre viktiga förutsättningar för en handelsetablering.
 • Vad får tomtmarken kosta och hur tar vi betalt?
 • Kan vi ta betalt för nödvändig kommunal infrastruktur?
 • Varför kan inte exploatören utföra nödvändig kommunal infrastruktur och fakturera kommun? 
 • Praktiska exempel på hur köpeavtalets förutsättningar kan formuleras. 

BUDGET

Budgeten – som vi måste ha koll på för att nå framgång

Utanför storstäderna är det svårt för kommuner att ta bra betalt för sin markförsäljning. Hur gör vi för att få ihop kostnader och intäkter?  

 • Vilka kalkyler ska vi ta fram för ett projekt?
 • Hur skapar vi en budget som ligger till grund för politiska beslut?
 • Vilka faktorer styr tomtpriset?
 • Erfarenheter med att ha tillgång till oförutsedda budgetmedel snabbt.
 • Hur går uppföljningen till?

AVTAL

Konsten att skriva begripliga enkla avtal

 • Hur upprättar vi förslag till avtal bäst utan juristkompetens?
 • Att erbjuda en exit – hur formulerar vi det?
 • Hur undviker vi att bli utsatta för markspekulationer sk landbanksaffärer?
 • Hur ska ett köpebrev utformas och när ska det ske?
 • När behövs juristhjälp?
 • Praktiska exempel på olika avtalstyper och dess utformning.

MARKFÖRVÄRV

Strategiska markförvärv

När den kommunala marken inte räcker till eller då kommunen äger mark på ”fel” ställen. Då behöver vi arbeta aktivt med strategiska markförvärv för att kommunen skall kunna ges utrymma att utvecklas rätt både i närtid som framtid.

 • Hur aktiv ska man vara?
 • Hur gör man en snabb markaffär i en kommun?
 • Byta mark är en möjlighet men hur?
 • Hur gör man ett transportköp?
 • Förvärv av jordbruksmark kan kräva förvärvstillstånd.
 • Praktiska exempel med olika förutsättningar och svårighetsgrad.

GENOMFÖRA DETALJPLANER

Plangenomförande – inte helt lätt alla gånger

För att genomföra nya detaljplaner behöver kanske byggnader rivas för att ge plats åt ny utveckling. Vad händer då när hyres- eller lokalhyresgäster inte accepterar uppsägningen. Hur undviker vi en rättslig process och hur ska vi agera när vi inte lyckas komma överens.   

 • Praktiska exempel med fördjupning.

KOMMUNALA BESLUTSPROCESSEN

Politiken beslutar

För att politiska processen skall fungera är det viktigt tjänsteskrivelser och underlag är korrekta och följer gällande lagar.   

 • Så här fungerar den kommunala beslutsprocessen.
 • Tips på hur man kan göra i undantagsfall för att korta beslutstiden betydligt.
 • Delegation – vad innebär det?
 • Hur formulera tjänsteutlåtanden med beslutsförslag och brödtext.
 • Praktiska exempel på tjänsteskrivelser.

MEDIA

Det är inte alla som accepterar när plangenomförandet blir verklighet och kontaktar media.

 • Går det att förbereda sig innan TV, lokalradion eller press knackar på?
 • Hur bör vi bemöta media och allmänhet i sociala media.
 • Hur bemöta sk rättshaverister.
 • Att lämna ut allmänna handlingar när gör vi det.
 • Om drevet går. Går det att stoppa?
 • Praktiska exempel

KURSENS MÅLGRUPP

Kursen riktar till dig som är offentligt anställd och som arbetar i mindre eller medelstora kommuner och vill stärka din roll och kompetens i mark- och exploateringsfrågor.

KURSTILLFÄLLEN

Datum för mina kurser hittar du på Kurser!

SISTA ANMÄLNINGSDAG

Sista anmälningsdag är en vecka före respektive utbildningstillfälle.

DELTAGARAVGIFT

Pris: Prisuppgift kommer!

BOKNINGSREGLER

Bokningsregler

HÅLLTIDER

09:00 Samling registrering

09:15 Kursstart

10:15 Förmiddagsfika

12:00 Lunch

14:30 Eftermiddagsfika

16:30 Kursen avslutas

KURSARRANGÖR

Landenius Strategi AB

KURSLEDARE

Göran Landenius, Landenius Strategi AB